top of page
Search

一名外國健身敎練向性娃娃求婚

圖中嘅呢位健身教練Yuri靚靚仔仔, 又有八舊正身材, 小編表示好鐘意!不過小編竟然輸咗比佢身邊拍拖8個月用膠做嘅性娃娃 Margo...Yuri 對 Margo 非常體貼, 亦好似照顧真人咁一樣去照顧同愛惜Margo。 Yuri先前帶過佢嘅膠女友去見朋友, 身邊嘅人則表示佢樣唔太靚... 於事下一日就帶Margo去 化嗰靚妝, 終於响似返嗰人嘅時候同Margi 求婚!各位又知唔知佢求婚成唔成功呢?如果你身邊有friend好似佢咁, 你會點?


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page