Search

本地音樂家衝出國際再也不是夢?

好多人都聽開好多國外DJ嘅歌,亦有夢想過幾時會做到好似佢哋咁出名。但其實身為本地音樂家要衝出國際亦唔係一件難事。好似本地著名 Artist Yaman, 佢喺上個月29號成功同左外國百大 DJ 旗下嘅一名藝人 Duckworthsound 合作出歌,而聽講佢喺今個月中又會喺外國一個歐洲品牌出國。當小編睇到一個成功嘅例子之後,又開始喺度諗幾時會輪到我呢?好多本地嘅藝人都想將佢哋花咗好多心機同時間整嘅音樂帶到世界各地,希望每個人都可以欣賞到佢哋嘅才華。依家有Yaman 做咗成功嘅第一位,就變相亦係一個成功例子。


大家可以喺下面聽吓佢最近出呢首歌: